Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.

Пресконференция по проект „Устойчиво управление и устройство на ПП „Сините камъни“

Пресконференция по проект „Устойчиво управление и устройство на ПП „Сините камъни“

На 09.04.2014 г. в пресцентъра на БТА, гр. Сливен се проведе пресконференция на тема: „Отчитане изпълнението на проект „Устойчиво управление и устройство на ПП „Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013».

Целта на събитието бе да се информират медиите и широката общественост за напредъка по проекта, за възникналите трудности и проблеми, както и да се представят предстоящите дейности.

Пресконференцията откри г-жа Фатме Мустафова – Директор на Природен парк «Сините камъни», представи участниците и новия ръководител на екипа за управление на проекта – г-н Ивайло Станев. Г-жа Мустафова представи информация за изпълнението на конкретни договори по проекта и сподели проблеми и факти, установени от последващ контрол на Управляващия орган на ОП «Околна среда». Стана ясно, че в хода на проверката за законосъобразност на избора на изпълнители, избрани чрез обществени поръчки са допуснати пропуски и юридически нарушения при изготвяне на документацията и обявяване на процедурата. Управляващия орган е констатирал и неточности в работата на комисиите за разглеждане и оценяване на офертите. В резултат на което е постановил окончателно решение за налагане на финансова корекция на договора за изграждане на Природозащитен център в размер на 10 % от стойността му, както и на договора за извършване на възстановителни дейности на територията на парка в размер на 25 %. Тези средства няма да бъдат верифицирани от ОП «Околна среда».

Илко Иванов – координатор строителство представи дейността по изграждането на Природозащитния туристически център. Стана ясно, че фирмата изпълнител „Монолит” ООД е изпълнила своите задължения по строителството на сградата,  в определения 6 месечен срок.  Издаден е акт 15 с който обекта е предаден на Възложителя – ДПП «Сините камъни». Изготвени и подадени в Община Сливен са документи за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.  Обектът е присъединен към мрежата на ВиК. Предстои пресъединяването към  електропреносната мрежа.

Ивелин Иванов и Анелия Павлова, ръководители на дейности, изпълнявани от Обединение „Кутелка“, презентираха извършените до момента мерки за възстановяване и опазване на биоразнообразието на територията на парка. С цел увеличаване числеността на вида европейски лалугер е извършено картиране и инвентаризация на тревните хабитати, като са почистени 122 дка пасища. Стадо от 100 овце са поддържали чрез изпасване тревните хабитати в подходящо състояние до момента. Осигурено е и присъствие на 22 коня. Освободени са общо 121 лалугера по две от дейностите в целевите хабитати.

За изследване и опазване на прилепите е извършен зимен мониторинг. Поставени са 150 специализирани къщички за прилепи. Следващия месец ще бъде направено иновативно проследяване на два вида прилепи чрез радиотелемтрия, което до този момент не е извършвано в България.

Поставени са 150 къщички за нощни грабливи птици и са маркирани с радиопредаватели 2 горски улулици и една горска ушата сова, които се проследяват в момента. Поставени са също така 600 гнездилки за насекомоядни видове птици в предварително изследвани горски масиви, потенциално уязвими от насекоми-вредители.

Експертите на „Екологичен център“ ЕООД изпълняват дейността за събиране на информация за бозайниците на територията на парка. Поставени са фотокапани, които до сега са заснели сърна, дива котка, лисица, дива свиня и белка.

Локализирани са всички опасни за хищните птици електрически стълбове на територията на парка, за което е изготвен доклад, който ще послужи за обезопасяване на стълбовете.

Красимир Цуцов – лице мониторинг по проекта представи предстоящите дейности.

 

Коментирайте тук

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>