Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.

Екип

1. Сформиране на екип за управление (ръководител на проекта, координатори, финансисти, юрист, лице по нередно-стите, отговорник за съхранението на документацията по про-екта, отговорник за мониторинга по проекта).

2. Провеждане на ежемесечни работни срещи. По време на срещите се анализират възникналите трудности, определя се напредъкът на проекта и се планират следващите дейности.

3. Провеждане на процедури за възлагане на обществени по-ръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проекта, включи-телно осъществяването на предварителен и последващ кон-трол от страна на Междинното звено

4. Наблюдение и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подготовката, при необходимост, на допълнителни споразумения към тях.

5. Предоставяне на достъп на представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитира-щия орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската Комисия, Европейската служба за борба с изма-мите и на Европейската сметна палата до всички документи и информация по проект.

6. Спазване на графика за изпълнение на дейностите по проекта.

7. Приемане на отчети от подизпълнители по дейностите; изготвяне на периодични отчети към ОПОС.

8. Изпълнение предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи не по-късно от 31.03.2015 г.