Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.

Резюме на проекта

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Устойчиво управление и устройство на природен парк „Сините камъни“

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 3 680 687,86 лв

Регистрационен номер: DIR-5113326-3-95

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк „Сините камъни“

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Сливен

Област: Сливен

Цел

Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни”

Дейности

 

Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности

Дейност 2: Изграждане и поддържане на посетителска инфраструктура и капитално строителство

Дейност 3: Интерпретация и образователни програми

Дейност 4: Планиране и оптимизация на управлението

Дейност 5: Одит на проекта

Дейност 6: Управление на проекта

Дейност 7: Мерки за информация и публичност