Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.

Цели на проекта

Целите са насочени към опазване на биоразнообразието на защитената територия на парка и подобряване на туристическата му инфраструктура. Някои от тях са изграждане  и оборудване на Природозащитен туристически център „Сините камъни”, електрифициране на природозащитни съоръжения в местността Каракютюк – площадка за подхранване, наблюдателница и кошари. Също така и осъществени мероприятия, свързани с: реколонизация на лалугерови колонии,  поддържане на пасища, площадка за подхранване на мършоядни птици, проучвания за прилепите и нощните грабливи птици, поддържане на горите в устойчиво екологично състояние чрез подпомагане на хралупогнездещите птици.

dipliana lice

Dipliana grub