Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.

Дейности

           1. Поддържащи и възстановителни дейности

1.1. Поддържане местообитанията на видовете: пърнар (Quercus coccifera), тракийски клин (Astracantha thracica).; пролетен горицвет (Adonis vernalis); дълголистен главопрашник (Cephalanthera longifolia); Бял главопрашник (Cephalanthera damasonium); Червен главопрашник (Cephalanthera rubra) чрез механично премахване с храсторез на папрати, шипки и храсти.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2015 г.

Основни рискове и трудности: Лоши климатични условия.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Предвиден е достатъчно дълъг период за изпълнение, който да компенсира неблагоприятните дни за работа.

DSC_0874 DSC_0710

DSC_0711 DSC_0091 DSC_0750 DSC_0751 DSCN8996 DSCN9003 DSCN9006 DSCN8983 DSCN8984 DSC_3917 DSC_3921 DSC_3927 DSC_3901 DSC_3905DSC_0865

1.2. Поддържане местообитанията (6210, 6520, 91D0) на защитени орхидеи: обикновен анакамптис (Anacamptis pyramidalis), обикновена пърчовка (Himanthoglossum caprinum), дълголистен главопрашник (Cephalanthera longifolia), бял главопрашник – (Cephalanthera damasonium), червен главопрашник – (Cephalanthera rubra), блатен дремник (Epipactis palustris), дългорога гимнадения (Gymnadenia conopsea), недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum), двурога пчелица (Ophrys cornuta), маймунски салеп (Orchis simian), пурпурен салеп (Orchis purpurea) чрез косене.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Лоши климатични условия.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Предвиден е достатъчно дълъг период за изпълнение, който да компенсира неблагоприятните дни за работа.

DSC_3041DSC_1395DSC_2898DSC_3028

DSC_2923DSC_3031DSC_3013 DSC_2963  DSC_2930   DSC_3039   DSC_3041  DSC_3069   DSC_1342

1.3. Опазване местообитанието на видовете блатен дремник (Epipactis palustris) и дървеницов салеп (Orchis coriophora) чрез преместване на участък от горски път (временно прокаран за осъществяване на горско-стопански мероприятия) – механично премахване на храсти без нарушаване на дървостоя; и изграждане на оградно съоръжение – дървена ограда, висока 100 см, на площ 10/10 м, поставена от страната на пътя.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2012 г.

Основни рискове и трудности: Забавяне на финансирането.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Рискът е извън компетенциите на кандидата и е на национално ниво.

1.4. Поддържащи дейности за възстановяване популациите на вида европейски лалугер (Spermophilus citellus) в м. Кара-кютюк и м. Локвата – пашуване на овце, косене, подхранване със зърно.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Намаляване числеността на лалугера вследствие нападение на хищни птици.

Степен на риск: вероятно.

Мерки за преодоляване: По-интензивно подхранване на хищните птици.

1.5. Възстановяване и поддържане на целеви тревни хабитати в м. Голямата Чука (хабитат 6210; 6230) в благоприятно екологично състояние. Предвижда се възстановяване на 400 декара целеви тревни хабитати – чрез изсичане и почистване на храстова и папратова растителност, като ще бъдат оставени единично разпръснати храсти (до 5 % от площта), а еднични дървета няма да бъдат премахвани. Доброто екологично състояние ще се поддържа чрез изпасване от стадо домашни животни, които с помощта на 2 електропастира ще бъдат местени в зависимост от нуждите и състоянието на всяко конкретно пасище. Със собствениците на животните ще бъде сключен меморандум за сътрудничество.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Забавяне при доставянето на необходимата техника.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: При сключване на договори за доставка на техниката, ще се включи клауза за неустойка в случай на забавяне с доставката.

1.6. Реколонизация на лалугерова колония в м. Голямата чука чрез прилагане на утвърдена методика, по която ДПП „Сините камъни“ работи от 2009 г. – по проект „Възстановяване популацията на лалугера като основен елемент за поддържане благоприятния консервационен статус на приоритетни тревни хабитати и популации на хищни птици в Природен парк „Сините камъни“. Улавянето и пре-местването на лалугерите ще се извършва в съответствие с Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключения от забраните, въведени със ЗБР за животинските и растителни видове. Животните ще бъдат улавяни извън територията на природния парк, от места, за които е доказано, че числеността надхвърля опти-малната за определената територия, следвайки критериите за реинтродукция на IUCN.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Намаляване числеността на лалугера вследствие нападение на хищни птици.

Степен на риск: вероятно.

Мерки за преодоляване: По-интензивно подхранване на хищните птици.

1.7. Предприемане на консервационни мерки за опазване на прилепите. Опазване на подземни местообитания за при-лепите в парка, поставяне и наблюдение на къщички за прилепи, маркиране и радиотелеметрично проследяване на прилепи. Ще бъдат поставени входни метални решетки с отвори с размери, подходящи за преминаване на прилепи и ограничаващи достъпа на хора и животни, на входа на пещера «Змееви дупки» и на опасни за влизане минни галерии над вилната зона на град Сливен.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до м. ноември 2014 г.

Основни рискове и трудности: Риск, вследствие на забавена процедура по избор на изпълнител.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Предварителни проучвания за наличието на организации, разполагащи със специалисти в съответната област.

1.8. Поставяне на специализирани цифрови камери за наблюдение по установени животински пътеки, с цел обобщаване на информацията за бозайници, обект на опазване в природния парк (численост, миграция, хранене, размно-жаване): вълк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), дива котка (Felis silvestris), дива свиня (Sus scrofa), благороден елен (Cer-vus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), златка (Martes martes), белка (Martesfoina), пъстър пор (Vormela peregusna), видра (Lutra lutra).

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 30.11. 2014 г.

Основни рискове и трудности: Риск, вследствие на забавена процедура по избор на изпълнител.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Предварителни проучвания за фирми, предлагащи такава техника и на организации със съответните специалисти.

1.9. Изграждане на наблюдателна система към съществу-ващите природозащитни съоръжения в местността Каракю-тюк: адаптационна волиера за лешояди; площадка за подхран-ване на мършоядни птици; фотографско укритие; наблюда-телница; кошара и помещение за гледачите; електропастири.

Системата за наблюдение на природозащитните съоръжения и видовете и местообитанията в планински и горски райони включва съвременни електронни и комуникационни съоръ-жения. Инсталирани в контролирания участък контролни точки приемат, селектират и анализират околните звуци, след което предават информацията към контролен център.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 30.10.2013 г.

Основни рискове и трудности: Риск, вследствие на забавена процедура по избор на изпълнител.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Предварителни проучвания на изпълнители, предлагащи подобни услуги.

1.10. Ремонт на съществуваща площадка за подхранване на мършоядни птици. Оградната мрежа ще бъде вкопана в земята. Част от бетонните колове ще бъдат подменени.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Затруднен достъп до площадката при липса на високопроходим автомобил.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: ДПП „Сините камъни” разполага с високопроходим автомол и ремарке.

1.11. Подпомагане на хищните и мършоядни птици в източната част на парка – белоглав лешояд (Gyps fulvus), египетски лешояд (Neophron percnopterus), царски орел (Aquila heliaca), скален орел (Aquila chrysaetos). Предвижда се редовното им подхранване на новосъздадена площадка. Подхранването ще се осъществява ежеседмично до месец декември 2014 г. с цел увеличаване числеността на популациите от хищни и мършоядни птици на територията на парка.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до м. декември 2014 г.

Основни рискове и трудности: Риск, вследствие на забавена процедура по избор на изпълнител.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Предварителни проучвания на организации, разполагащи със съответните специалисти и фирми, предлагащи необходимата техника.

1.12. Инвентаризация и предприемане на мерки за опазване на нощните грабливи птици: бухал (Bubo bubo), чухал (Otus scops), забулена сова (Tyto alba), горска ушата сова (Asio otus), горска улулица (Strix aluco), уралска улулица (Strix uralensis), пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), домаш-на кукумявка (Athene noctua) на територията на парка. Изра-ботка и поставяне на дървени изкуствени гнездилки; направа на изкуствени скални ниши за гнездене. Проследяване гнездо-вия успех в поставените изкуствени гнездилки. Маркиране и проследяване с радиопредаватели.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Затруднения при намиране на подходящи специалисти.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Проучвания за евентуални изпълнители.

1.13. Поддържане на горите в благоприятно екологично състояние чрез подпомагане на насекомоядни и хралупо-гнездещи птици в парка. Предвижда се изработка и поставяне на изкуствени гнездилки, наблюдение и маркиране на птиците в тях – голям синигер (Parus major), син синигер (Parus caeru-leus), горска зидарка (Sitta europaea), въртошийка (Jynx torquilla), горска дърволазка (Certhia familiaris), черен кълвач (Dryocopus martius), голям пъстър кълвач (Picoides major), зелен кълвач (Picus viridis), сив кълвач (Picus canus), сива мухоловка (Muscicapa striata), полубеловрата мухоловка (Ficedula semiturcuata), градинска червеноопашка (Phoenicurus phoenicurus).

Площта за предвидените дейности е 20 ха.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Затруднения при намиране на подходящи специалисти.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Проучвания за евентуални изпълнители.

1.14. Поставяне на оградни съоръжения за опазване на вида червена горска мравка (Formica rufa). Мравуняците ще бъдат оградени с ниска дървена ограда (h=60 см).

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Вероятност от повреждане на огражденията от диви животни и хора.

Степен на риск: вероятно

Мерки за преодоляване: Информираност на населението, ограничаване достъпа на животни и хора, където е възможно посредством естествена ограда от клони.

DSC_0007  DSC_0011

2. Изграждане и поддържане на посетителска инфраструктура и капитално строителство

2.1. Цялостно оформяне на туристически маршрут Хайдушка пътека. Предвижда се подобряване подхода към пътеката с цел улесняване придвижването чрез изграждане на каменни стъпала – 25 м, поставяне на дървен парапет, укрепване на стръмни участъци чрез направа на почвени прагове. Маршру-тът ще бъде прочистен от надвиснали клони без материален добив и нарушаване на дървостоя.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2013 г.

Основни рискове и трудности: Утежняване условията за работа в по-висока степен от предвидената, поради динамичното ерозиране на терена.

Степен на риск: вероятно.

Мерки за преодоляване: Изпълнението на дейността се предвижда през летните месеци, за да се използва стабилността на терена през сезона.

DSC_0105 DSC_0154 20151208_164003

2.2. Създаване и поддръжка на 4 специализирани тематични маршрута (дендрологичен, орнитологичен, исторически, конен). При създаването на маршрутите трасетата ще бъдат прочистени от надвиснали клони без материален добив и нарушаване на дървостоя; маркирани с боя, обозначени с указателни табелки. Ще бъдат поставени информационни табла, указващи началото и края на всеки. Дендрологичен маршрут – м. Абланово. Предвижда се поставяне на дървени информационни табелки до различни дървесни видове. Исторически маршрут – м. Българка. Орнитологичен маршрут – м. Каракютюк. Предвижда се поставяне на: дървени къщички за птици и информационни табла. Конен маршрут – преминава по билната част на планината, използвайки вече съществуващи маршрути. Ще бъде обозначен с маркировка и указателни табелки.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Затруднение при намиране на специалисти.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Направени са проучвания за наличието на лица с необходимия опит и ценз.

DSC_0430 DSC_0496 DSC_0514 DSC_0518

2.3. Цялостно оформяне на туристически маршрут ДЛС – ПЗ „Халката”. Маршрутът е натоварен целогодишно. Предвижда се подобряване подхода към пътеката, чрез направа на почвени стъпала и дървен парапет, укрепване на стръмни участъци с цел улесняване придвижването. Маршрутът ще бъ-де прочистен от надвиснали клони без материален добив и нарушаване на дървостоя.

Продължителност на дейността: : Дейността ще приключи до 30.11.2013 г.

Основни рискове и трудности: Затруднения на строителните дейности поради големия туристопоток.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Популяризиране на атрактивни обходни маршрути.

DSC_1089 DSC_1097 DSC_1145 DSC_1158 DSC_2547

2.4. Оформяне на основните подходи към парка. Предвижда се поставяне на 5 бр. дървени входни табла на основните входове към природния парк.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до м. ноември 2012 г.

Основни рискове и трудности: Затруднение може да възникне при намиране на майстор дърворезбар, поради слабата популярност на занаята в региона.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Проучвания за евентуални изпълнители.

вр. Песченик голяма чаталка

2.5. Изготвяне и изпълнение на идейни и технически проекти за 2 нови погледни площадки в м. Карандила и м. Българка. Погледната площадка в м. Карандила ще бъде открита, монолитна – фундамент елипса 3,50/3,70 м; градеж стена с полусферична форма с дължина 2,30 м и височина 2,35 м – кухи тухли и варо-циментов разтвор; стоманобетонова козирка, дублираща фундамента. Ще бъде поставена дървена пейка и информационно табло. В м. Българка конструкцията ще бъде изцяло дървена, върху бетонови стъпки. Ще се монтира дървено информационно табло.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Забавяне при изготвяне на проектите.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: В договорите за изпълнение ще се предвиди неустойка при неоснователно забавяне в изготвянето на проектите.

DSC_0132 DSC_0162 DSC_3650 IMG_0426

2.6. Създаване на 6 нови туристически пътеки с оформени кътове за отдих от селата, граничещи с парковата територия. Всеки от маршрутите ще бъде прочистен от надвиснали клони без материален добив и нарушаване на дървостоя. Ще се маркира с боя и обозначи с указателни табелки. Ще бъдат поставени по две дървени информационни табла и по един кът за отдих с огнище.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Недостатъчна координация между представители на местната власт /кметства/ и непосредствения изпълнител.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Прецизно планиране на дейностите и контрол.

DSC_3131 DSC_3141 DSC_3152 DSC_1288 DSC04869 2.6  Сотиря (2) DSC04895 DSC_1324

2.7. Оборудване и частичен ремонт на съществуващи помещения – за информационни точки на парка в околопарко-вите села – Сотиря (параметри на помещението: 300/330 см. h=253 см), Ичера (параметри на помещението: 300/350 см. h=200 см), Глушник (параметри на помещението: 390/370 h=305 см), Калояново (параметри на помещението: 340/318 h=205 см).

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Липса на достатъчно квалифицирани специалисти, предвид специфичните изисквания към оборудването.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Залагане на конкретни клаузи в договорите за ремонт, отразяващи специфичните изисквания на възложителя, контрол и санкция при неизпълнение.

2.7 Глушник (3) 139 2.7 Ичера (1) DSC_0019 DSC_1304 DSC_1307 DSC_1309 DSC_1337 DSC_1338

2.8. Ремонт на сградата на съществуващ Информационно-посетителски център – масивна каменна сграда с обща площ 57 м2. Сградата се намира в градската вилна зона и се из-ползва като Информационен център на ДПП „Сините камъни” от 1999 г.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 30.04.2013 г.

Основни рискове и трудности: Забавено изпълнение от страна на фирмата изпълнител.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: В договора ще бъде включена клауза за неустойка при забавено изпълнение.

IMG_4137 IMG_4196 IMG_4197 IMG_4198

2.9. Рехабилитация на специализиран маршрут за хора с увреждания – Пътека на здравето. Предвижда се насипване на пътеката и поставяне на оцветени в черно и жълто (според изискванията на ССБ) бетонови ограничителни парапети (бетонови панелки с размери 45/100/5 см), които ще бъдат вкопани в земята по цялата дължина на пътеката. Ще бъдат поставени дървени пейки и дървени информационни табла, пригодени за незрящи, изградени 2 къта за отдих (маса с пейки и огнище).

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 30.11.2013 г.

Основни рискове и трудности: Може за възникне трудност от забавяне на методическите указания от Национален център за рехабилитация на слепи – гр. Пловдив

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Предвиден е достатъчно дълъг период за изпълнение на дейността.

2.9  (1) DSC_0059 DSC_0077 DSC_0147 DSC_0177 DSC_0683 DSC_3313 DSC_3664 DSC_3682 DSC_3711 IMG_20151019_123920 IMG_20151019_124154 IMG_20151019_124654 IMG_20151019_124739 P1010228

2.10. Подобряване на туристическата инфраструктура – създа-ване на нови кътове за отдих (дървени маси с пейки и огнище) в местностите: Равна река, Слънчева поляна, Гунчов извор, Архангела, Хайдушки извор, Българка, Белите извори, Карандила, Твоята чешма, Сивилова чешма, Даулите, Костова чешма, Самотната чешма, изграждане на 3 бр. дървени пешеходни мостчета над водопад Футула и в м. Долапите – 2 бр., ремонт на 22 съществуващи чешми (подмяна на увредена облицовка, почистване на каптажи, частичен ремонт и укрепване на корита), изработка и монтаж на нови дървени информационни табла в местностите: Селището, Св. Спас, Долапите, Слънчева поляна, Горна лифтена станция, над Златко чорбаджи, Даула, Абланово, Карандила.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.11.2014 г.

Основни рискове и трудности: Рискове, свързани с непостигане на координация между участниците, разминаване на техните интереси и промяна в първоначалните намерения на някои от участниците.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Предвиждане на клаузи с неустойки при сключване на договор с изпълнителите.

Бальова чешма (1) IMG_6547 Сеирджииски завой 17 Бялата вода 7 2.10  мост Долапите 2.10  мост м. Долапите (3) DSC_0171 DSC_3186 Думанова чешма преди (1) Думанова чешма след (5) Женена чешма преди Женина чешма  (2) след 2.10 Карандила (5) 2.10 Меча поляна (24) DSC_0893 1437761653423 DSC_3197 DSC_3210 Равна река 18 Сивилова чешма (2) DSC_3222 DSC_3225 DSC_3230 DSC_0291 DSC_3269 DSC_3272 Чешма Суатя  (1) Чешмата на Златко чорбаджи (2) след Чешмата на Златко чорбаджи Чешмата на матей (2) Чешмата на матей (5)

2.11. Екологосъобразна рехабилитация на туристическата инфраструктура – подновяване на туристическата маркировка по 15 съществуващи пътеки, тяхното почистване и просветля-ване от надвиснали клони без материален добив и нарушаване на дървостоя, изработка и поставяне на указателни, забрани-телни и информационни табелки, освежаване (лакиране и боядисване) на елементи от съществуващата инфраструктура – информационни табла, кътове за отдих в местностите: Карандила, Меча поляна, Слънчева поляна, Равна река, Бялата вода, Тодоровото аязмо, Св. Спас, Абланово, Българка, Харамията.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.11.2014 г.

Основни рискове и трудности: Рискове, свързани с непости-гане на координация между участниците, разминаване на техните интереси и промяна в първоначалните намерения на някои от участниците.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Предвиждане на клаузи с неустойки при сключване на договор с изпълнителите.

DSC_0081 DSC_0083 DSC_0086 DSC_0096 DSC_0099 DSC_3237 DSC_3242

2.12. Изготвяне и изпълнение на идеен и технически проект: пункт за наблюдение на птици в м. Овчарника. Съоръжението ще бъде повдигнато, с олекотена дървена конструкция, монтирано върху бетонови стъпки.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до края на м. декември 2012 г.

Основни рискове и трудности: Превишаване на срока за изготвяне на проектите.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: В договорите за изпълнение ще се предвиди неустойка при неоснователно забавяне в изготвянето на проектите.

2.13. Осигуряване на подход към специализиран образовате-лен детски кът ”Кълвача” чрез рехабилитация на част от съществуваща асфалтова алея. Предвижда се изрязване на асфалтова настилка и направа на кръпки с асфалтова смес (184 м2).

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до края на месец декември 2012 г.

Основни рискове и трудности: Забавено финансиране.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Рискът е извън компетенциите на кандидата и е на национално ниво.

2.14. Изработка на работен проект на Природозащитен ту-ристически център „Сините камъни” в гр. Сливен; строителен надзор, разрешителни, геодезически замервания.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до края на месец декември 2012 г.

Основни рискове и трудности: Забавяне в проектирането.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Динамичен контрол.

2.15. Изграждане и оборудване на Природозащитен туристи-чески център „Сините камъни” в гр. Сливен – ново изгражда-не, в регулацията на града, ще се свърже към съществуващата водо- и електропреносна система. За целта има изработен технически проект (Съпътстващи документи –3. Съгласува-телно писмо за предоставяне на терен в регулацията на гр. Сливен за изграждане на Природозащитен туристически цен-тър от Община Сливен; 4. Технически проект за обект: Природозащитен туристически център „Сините камъни”).

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи не по-късно от 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Забавяне при издаването на необходимите разрешителни документи и съгласуване на сесия на Общински съвет. Риск от непостигане на необхо-димото качество на изпълнение, водещо до забавяне при узаконяване (технически риск). Риск, вследствие на забавена процедура по избор на изпълнител.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Повишена активност, спазване на необходимите срокове от страна на бенефициента. Добра комуникация с отговорните общински и държавни органи на властта. Проучване за подходящи изпълнители.

P1060841 P1060846 DSC_0308 DSC_0131 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0139

2.16. Подновяване маркировката на границите на Природен парк „Сините камъни”.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Лоши атмосферни условия.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Предвиден е достатъчно дълъг пе-риод за изпълнение на дейността, така че да приключи в срок.

DSC_0998 DSC_1000 DSC_1006 DSC_1011 DSC_1040 DSC_1225 DSC_1255

2.17. Обозначаване (маркиране с боя и поставяне на табели) на границата между разрешената и забранената за лов тери-тория – съгласно Заповед за обявяване № 893/28.11.1980 г. и Заповед № РД-763/05.08.2002 г. за разширение.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Лоши атмосферни условия.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Предвиден е достатъчно дълъг пе-риод за изпълнение на дейността, така че да приключи в срок.

2.18. Изграждане на съпътстваща инфраструктура към Инфор-мационен посетителски център на парка в м. Карандила. Ще бъде оформен и озеленен теренът около сградата, оформен подход с цел осигуряване достъп на хората с увреждания. Ще се изградят външни санитарни възли, с индивидуално пре-чиствателно съоръжение. /Съгл. чл. 118а от Закона за опазва-не на подземните води от замърсяване/. Ще бъдат създадени 2 къта за отдих с дървени маси и пейки .

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2012 г.

Основни рискове и трудности: Неосъществена процедура, поради неявяване на изпълнител.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Разширяване кръга на възможните изпълнители и подробно проучване на пазара извън региона.

DSC_0152 DSC_3578 IMG_5064 DSC_4304 DSC_4306

2.19. Ремонт на черен път, свързващ природозащитните съоръжения в м. Каракютюк. Ще се насипят и заравнят труднопроходимите участъци. Чрез прокопаване ще се прекрати достъпът към прилежащи нерегламентирани черни пътища. В два участъка ще се изградят снегозадържащи съоръжения.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Поради пресечения терен има вероятност при неблагоприятни климатични условия – обил-ни и дълготрайни валежи да се получи свличане на земни маси, което да затрудни изпълнението на дейнността.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Предвидено е изпълнението на дейността да е през летните месеци.

DSC_0590 DSC_0596 DSC_0747 DSC_0749

2.20. Изграждане на нова площадка за изкуствено подхран-ване на хищни и мършоядни птици в м. Голямата чука, в източната част на парка, предвид положителния опит от съществуването на такава площадка в старата част на парка. Ще бъдат поставени бетонни колове с оградна мрежа, вкопана и бетонирана в земята. Общата обиколка на съоръжението ще е 400 метра. Съобразно ветеринарните изисквания, на пло-щадката ще бъде изградена септична яма за загробване на непригодни за използване трупове. Предвижда се на площад-ката да бъде изградено вкопано укритие за наблюдение с размер 3/3/2 метра.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2012 г.

Основни рискове и трудности: Пресеченият терен може да затрудни строителните дейности.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Избиране на изпълнител с техника и опит в дейността.

DSC_0211 IMG_5045 IMG_5048

2.21. Обезопасяване на опасни електрически стълбове и из-граждане на трафопост в м. Каракютюк. Предвижда се поста-вяне на изолатори на 200 електрически стълба с цел предотвратяване пораженията от токов удар върху птици и прилепи. Ще бъде изграден мачтов трафопост за електри-фицирането на вече съществуващите природозащитни съоръжения.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.11.2014 г.

Основни рискове и трудности: Забавяне при осигуряването на специалисти от електроразпределителните дружества.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Навременно подаване на необходи-мите документи за ревизиране на стълбовете.

DSC_0386DSC_0404 DSC_0386 DSC_0418 DSC_0408 20150914_131513 IMG_5048 IMG_5045

2.22. Изготвяне и изпълнение на идеен и технически проект за специализиран маршрут за интерпретативни и образователни дейности – м. Моллова кория. Ще се постави дървена входна арка, дървени образователни табла, маса с пейки. Върху съществуваща площадка ще бъде монтирана наблюдателница за птици, имитираща ствол на дърво, изработена от стъклено-армиран бетон с размери 2,50/3,00 м. Пътеката ще бъде про-чистена от надвиснали клони без материален добив и наруша-ване на дървостоя. Ще бъде маркирана с боя, обозначена с указателни табелки.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2013 г.

Основни рискове и трудности: Затруднения при намиране на изпълнител

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Проучвания в района и извън него на фирми, занимаващи се освен със строителни дейности и с изграждане на съоръжения за деца и подрастващи.

DSC_0301 DSC_0314 DSC_1216 DSC_1217 DSC_1219

2.23. Изготвяне и изпълнение на идеен и технически проект за нови съоръжения в образователен детски кът „Кълвача”. Къ-тът ще бъде ограден с декоративна дървена ограда висока 1 м с дължина 400 м. Ще бъдат поставени: дървена входна арка, 12 информационни и образователни табла. Ще бъдат израбо-тени бетонови стъпки (40/100/10 см) със следи и макети на животни. Ще се обособи площадка с детски атракционни съоръжения (пързалка, беседка), монтирани върху бетонови стъпки. Ще бъдат спазени изискванията на Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2012 г.

Основни рискове и трудности: Затруднения при намиране на специалисти изпълнители, поради спецификата при изпълнение на отделните елементи /следи, макети на животни и др./

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Проучвания в района и извън него на фирми, занимаващи се освен със строителни дейности и с триизмерно моделиране и визуализация.

DSC_0188 DSC_0197 DSC_0199 DSC_0200 DSC_0237 DSC_3615 DSC_3621 IMG_5128 IMG_5130

3. Интерпретация и образователни програми

3.1. Обновяване интериора и оборудване на Информационно-посетителски център. Сградата се намира в градската вилна зона.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 30.06. 2013 г.

Основни рискове и трудности: Забавена процедура при избор на изпълнител Затруднение при намирането на специалист с опит в проектирането и изграждането на интерпретативни експозиции.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Своевременна подготовка на документациите за обществените поръчки. Проучване на специалисти в тази област.

DSC_0178 DSC_0180 DSC_0185 DSC_0187 DSC_0192 DSC_1060

3.2. Създаване на дендрариум в м. Абланово с образователна цел. Дендрариумът ще бъде създаден на площ от 4 дка, предо-ставени от ДГС – Сливен, като ще бъдат залесени 30 дървесни и храстови видове, срещащи се в парка. Предвижда се офор-мяне на обслужваща алея с ширина 2 м и поставяне на: входна дървена арка, дървени информационни табла и дървени пей-ки. Предоставената от ДГС – Сливен площ граничи с четвъртокласен асфалтов път и ще бъде оградена с метална ограда.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.11.2014 г.

Основни рискове и трудности: Затруднение при намиране на потенциални изпълнители.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Проучвания за конкретни специалисти с опит в залесителни дейности.

3.2   (1) DSC_0078 DSC_0080 DSC_0084 IMG_6652

3.3. Разработване, изработка и тиражиране на мултимедийно представяне на туристическите маршрути в парка.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 30.09.2014 г.

Основни рискове и трудности: Не следва да възникне риск.

Степен на риск:

Мерки за преодоляване:

3.4. Изготвяне на ентомологична сбирка с образователна цел.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 30.11.2014 г.

Основни рискове и трудности: Затруднение при намиране на специалисти ентомолози в района на община Сливен. Лоши атмосферни условия.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Проучвания за специалисти извън региона. Предвиден е достатъчно дълъг период за изпъл-нение, така че дейността да приключи в срок.

Cicindela_hybrida_red1 H_piceus

3.5. Изготвяне на хербарийна сбирка с образователна цел.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 30.11.2014 г.

Основни рискове и трудности: Затруднение при намиране на специалисти ентомолози в района на община Сливен. Лоши атмосферни условия.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Проучвания за специалисти извън региона. Предвиден е достатъчно дълъг период за изпълне-ние, така че дейността да приключи в срок.

2_мизийски бук 11_черен бор 15_леска 1_тракийски клин (2) 2_пълзяща детелина 1 7_жълта комунига1

3.6. Разработване на образователна поредица от 6 вида печат-ни издания за деца.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Риск от намиране на подхо-дящи специалисти..

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Проучвания в района за евентуални изпълнители.

3.7. Издаване на образователна поредица от 6 вида печатни издания за деца.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Риск от забавяне по време на избор на изпълнители.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Добра комуникация, проучвания за изпълнители.

3.8. Изработка и тиражиране на рекламен клип за парка.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Неблагоприятни атмосферни условия могат да попречат при заснемане на терен.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Предвиден е достатъчно дълъг период за изпълнение, така че дейността да приключи в срок.

DSC_3283 DSC_3341 DSC_3293 DSC_3332

3.9. Разработка и превод на 20 вида рекламно-информационни дипляни за парка.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Риск от липса на специалисти в различните области.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Проучвания за възможни изпълни-тели.

3.10. Издаване на 19 вида рекламно-информационни дипляни за парка.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.10.2014 г.

Основни рискове и трудности: Няма причина изпълнението на дейността да бъде забавено.

Степен на риск:

Мерки за преодоляване:

3.11. Издаване на дипляна на парка на брайлово писмо

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Риск от забавяне по време на избор на изпълнители. Риск за липса на достатъчно специалисти поради спецификата на дейността.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Проучвания извън региона за евентуални изпълнители.

3.12. Изработка на 6 вида плакати.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Закъснения при печата.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: В договорите ще бъдат включени клаузи с неустойки при неоснователно забавяне.

3.13. Разработване на образователна детска книга.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Трудности при намиране на специалисти.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Проучвания за изпълнители с необходимата квалификация и опит.

3.14. Издаване на образователна детска книга.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Закъснения при печата.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: В договорите за изпълнение ще бъдат включени клаузи с неустойки при неоснователно забавяне.

3.15. Издаване на фотоалбум за безплатно разпространение с цел популяризиране на парка.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Риск от забавяне по време на процедурите по избор на изпълнители. Закъснения при печата.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Проучвания за изпълнители. В дого-ворите за изпълнение ще бъдат включени клаузи с неустойки при неоснователно забавяне.

3.16. Провеждане на мероприятия от образователната програ-ма на парковата дирекция – конкурси, викторини, открити уроци, ден на парка, състезания, походи и занимания на открито.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Непостигане на координация между участниците.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Контрол и отчети.

ДЕН НА ПАРКА -13.06.2015 г.

DSC_0334 DSC_0346 DSC_0471 DSC_0482

КОНКУРС

DSC_0121 DSC_0374 DSC_0387 DSC_0392

ОТКРИТ УРОК

DSC_0034 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0040

ПОХОД

DSC_0010 DSC_0021 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0068

СЪСТЕЗАНИЕ

DSC_0109 DSC_0111 DSC_0117

КАМПАНИЯ  19.09.2015 г.

DSC_0558 DSC_0610 DSC_0612 DSC_0616 DSC_0617 DSC_0633 DSC_0644 DSC_0651

КАМПАНИЯ 26.09.2015 г.

CSC_0001 DSC_0003 DSC_0008 DSC_0030 DSC_0036 DSC_0065

3.17. Разработване на 2 вида книги за парка за безплатно разпространение с цел популяризиране на парка.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Риск от намиране на спе-циалисти в областта.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Проучвания за изпълнители.

3.18. Издаване на 2 вида книги за парка за безплатно разпространение с цел популяризиране на парка.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Риск от забавяне по време на процедурите по избор на изпълнители. Закъснения при печата.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Проучвания за изпълнители. В договорите за изпълнение ще бъдат включени клаузи с неустойки при неоснователно забавяне.

3.19. Изработване на 15 бр. винилови табла за популяризация на парка.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2012 г.

Основни рискове и трудности: Недостиг на финансови средства.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Рискът е извън компетенциите на кандидата и е на национално ниво.

4. Планиране и оптимизация на управлението.

4.1. Закупуване на GPS, приложения и програми към него.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12. 2014 г.

Основни рискове и трудности: Закъснения при доставките.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: В договорите за доставка ще се предвиди неустойка при неоснователно забавяне.

4.2. Създаване на ГИС база данни за парка.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12. 2014 г.

Основни рискове и трудности: Риск за липса на специалисти в региона.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Проучвания за намиране на подхо-дящи изпълнители.

4.3. Създаване на структура на база данни и мобилно прило-жение за събиране на полеви данни за биологичното разно-образие.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12. 2014 г.

Основни рискове и трудности: Риск за липса на съответните специалисти в региона.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Проучвания за намиране на подхо-дящи изпълнители.

4.4. LIDAR заснемане на парка.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12. 2014 г.

Основни рискове и трудности: Затруднения при намиране на специалисти поради спецификата на дейността.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Направени са проучвания за изпълни-тели на дейността с необходимия опит и ресурс.

4.5. Интерактивна онлайн карта на парка с GPS данни.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12. 2014 г.

Основни рискове и трудности: Забавено финансиране.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Рискът е извън компетенциите на кандидата и е на национално ниво.

4.6. Идентифициране на опасните за птиците електрически стълбове в парка. Ще бъде изготвена база данни за смъртността на птици и прилепи; карта с опасните стълбове; предписание до EVN за начина и типа на изолиране в зависимост от степента на опасност за конкретните видове.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи до 31.12.2014 г.

Основни рискове и трудности: Забавяне при осигуряването на специалисти от електроразпределителните дружества.

Степен на риск: Малко вероятно.

Мерки за преодоляване: Навременно подаване на необходи-мите документи за ревизиране на стълбовете.

DSC09519 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA DSC09567 DSC09515

5. Одит на проекта

1. Извършване на текущ одит.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи не по-късно от 31.03.2015 г.

Основни рискове и трудности: Съществува риск от забавяне на процедурата по избор на съответните експерти.

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Своевременна подготовка на документациите за обществените поръчки.

7. Мерки за информация и публичност

1. Билборд – 2 бр.

2. Постоянни обяснителни табели – 2 бр.

3. Пресконференции – 8 бр.

4. Банери – 2 бр.

5. Стикери (за оборудване) – 500 бр.

6. Официални церемонии – 8 бр.

7. Печатни информационни материали:

- дипляни – 900 бр.

- тефтери – 240 бр.;

- покани – 500 бр.;

- папки – 600 бр.;

9. Интернет страница на проекта – 1 бр.

10. Промоционални материали:

- шапки – 1000 бр.;

- значки – 600 бр.;

- фланелки – 600 бр.;

- магнити – 600 бр.;

- тобрички (текстилни) – 300 бр.;

- стикери – 12000 бр.;

- раници – 90 бр.;

- флаш памет – 60 бр.;

- химикалки – 1500 бр.;

- еко моливи – 1000 бр.;

11. Платени публикации – 6 бр.

12. Платени излъчвания – 4 бр.

Продължителност на дейността: Дейността ще приключи не по-късно от 31.03.2015 г.

Основни рискове и трудности: Забавено финансиране

Степен на риск: малко вероятно

Мерки за преодоляване: Рискът е извън компетенциите на кандидата.