Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.

Резултати

 Дейност

Индикатор

Единица

Базова стойност

Целева стойност

1.1. Поддържане местообитанията на видовете: пърнар, тракийски клин и пролетен гороцвет.

1.Брой поддържани и в процес на възстановяване популации на видове и местообитания.

2. Площ на почистената територия

популация

декари

3

0

3

10

1.2. Поддържане местообитанията (6210, 6520, 91D0) на защитени орхи-деи

1.Брой поддържани и в процес на възстановяване популации на видове и местообитания

2. Площ на почистената територия

популации

декари

6

0

6

6

1.3. Опазване место-обитанието на видо-вете блатен дремник и дървеницов салеп

1.Брой поддържани и в процес на възстановяване популации на видове и местообитания

 

 

 

2.Преместен участък от горски път

Брой ин-дивиди достигна-ли до фенологична фаза -узряване и разпро-странение на семена

метра

2

0

2

150

1.4. Поддържащи дейности за възста-новяване попула-циите на вида евро-пейски лалугер в м. Каракютюк и м. Локвата

1.Брой поддър-жани попула-ции на видове

2.Площ на окосената територия

популация

декари

1

0

1

400

1.5. Възстановяване и поддържане на це-леви тревни хаби-тати в м. Голямата Чука (хабитат 6210; 6230) в благоприят-но екологично със-тояние

1.Брой местообитания за чието опаз- ване са изпъл-нени дейности

2.Възстановена площ на целеви тревни хабитати

хабитат

декари

2

0

2

400

1.6. Реколонизация на лалугерова коло-ния в м. Голямата Чука

1.Брой видове за чието опазване са изпълнени дейности

2. Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка:

Проучване и опазване на видове бозайници на територията на парка

3.Брой уловени и преместени лалугери

популация

брой

брой

1

0

0

1

1

100

1.7. Предприемане на консервационни мерки за опазване на прилепите

1.Брой видове за чието опазване са изпълнени дейности

2. Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка:

Проучване и опазване на видове бозайници на територията на парка

видове

брой

3

0

5

1

1.8. Поставяне на специализирани цифрови камери за наблюдение

1. Разработено задание.

2. Сключен договор с изпълнител.

3.Документирани бозайници и птици

4. Брой научни доклади

5. Брой наблю-давани живо-тински пътеки

брой

брой

видове

брой

брой

0

0

0

0

0

1

1

10

9

10

1.9. Изграждане на наблюдателна систе-ма към съществува-щите природозащит-ни съоръжения в м. Каракютюк

1.Брой изградена наблюдателна система

2. Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка:

Изграждане на наблюдателна система

3. Сключен договор с изпълнител.

4. Протокол за приемане на системата.

брой

брой

брой

брой

0

0

0

0

1

1

1

1

1.10. Ремонт на съществуваща пло-щадка за подхран-ване на мършоядни птици

Брой ремонти-рани площадки

брой

1

1

1.11. Подпомагане на хищните и мър-шоядни птици в из-точната част на пар-ка.

1.Брой изгра-дени площадки

2. Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка: Про-учване и опаз-ване на видове птици на тери-торията на парка

3. Сключен до-говор с изпъл-нител

4. Тримесечни доклади на изпълнителя за подхранването.

5. Тримесечни доклади на изпълнителя за числеността на наблюдаваните хищни и мършо-ядни птици.

6. Брой извър-шени под-хранвания

7. Брой наблю-давани видове

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

9

9

96

4

1.12. Инвентариза-ция и предприемане на мерки за опазване на нощните грабли-ви птици

1. Брой видове за чието опазва-не са извърше-ни дейности

2. Брой изготве-ни доклади

3. Подготвено задание за изпълнение на дейността

4. Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка: Про-учване и опазва-не на видове птици на тери-торията на парка

5. Сключен до-говор с из-пълнител

6. Изработка и поставяне на дървени из-куствени гнез-дилки

7. Направа на изкуствени скални ниши за гнездене

8. Брой поста-вени радиопре-даватели

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

1

1

1

150

20

5

1.13. Поддържане на горите в благопри-ятно екологично със-тояние чрез подпо-магане на насекомо-ядни и хралупогнез-дещи птици в парка.

1. Брой видове за чието опаз-ване са извър-шени дейности

2. Брой изготве-ни доклади

3. Подготвено задание за изпълнение на дейността

4. Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка: Про-учване и опаз-ване на видове птици на тери-торията на парка

5. Сключен договор с изпълнител

6. Изработка и поставяне на дървени из-куствени гнез-дилки

7. Площ върху която са прове-дени проучва-нията

брой

брой

брой

брой

брой

брой

ха

0

0

0

0

0

0

0

12

12

1

1

1

200

20

1.14. Поставяне на оградни съоръжения за опазване на вида червена горска мрав-ка.

1.Брой огра-дени мравуняци

2. Брой ниски дървени огради с височина 60 см.

брой

брой

0

0

25

25

2.1. Цялостно офор-мяне на туристи-чески маршрут Хай-душка пътека

1. Изработени каменни стъпала

2. Поставен дървен парапет

3. Укрепени стръмни участъци чрез почвени прагове

4. Поставена дървена скара на пейки

5. Сключен договор за изпълнение

м

м

м

брой

брой

0

0

0

0

0

25

25

150

2

1

2.2. Създаване и подръжка на 4 спе-илизирани тематич-ни маршрута (ден-дрологичен, орни-тологичен, истори-чески, конен)

1. Поставена маркировка по 4 бр. Специали-зирани маршру-ти

2. Изработени и поставени указателни табелки

3. Изработени и поставени ин-формационни табелки

4. Изработени и поставени ин-формационни модули

5. Изработени и поставени къщички за птици

брой

брой

брой

брой

брой

0

0

0

0

0

4

60

20

3

15

2.3. Цялостно офор-мяне на туристи-чески маршрут ДЛС – ПЗ „Халката”.

1. Сключен договор

2. Укрепени стръмни участъци чрез почвени прагове

3. Поставен дървен парапет

брой

м

м

0

0

0

1

100

50

2.4. Оформяне на основните подходи към парка.

Брой новосъздадени входни табла

брой

0

5

2.5. Изготвяне и изпълнение на идей-ни и технически проекти за 2 нови погледни площадки в м. Карандила и м. Българка.

Брой изготвени проекти и брой изградени погледни места

брой

0

2+2

2.6. Създаване на 6 нови туристически пътеки с оформени кътове за отдих от селата, граничещи с парковата терито-рия.

1. Поставени информацион-ни табла

2. Изградени кътове за отдих

3. Изградени огнища

4. Поставена туристическа маркировка на 6 бр. пътеки

5. Дължина на маршрутите:

- с. Сотиря

- с. Тополчане

- с. Блатец

- с. Глушник

- с. Калояново

- с. Ичера

брой

брой

брой

брой

км

км

км

км

км

км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

6

6

6

5

6

5

2

3

2

2.7. Оборудване и частичен ремонт на съществуващи поме-щения – за информа-ционни точки на парка в околопарко-вите села

Брой новосъздадени информацион-ни точки.

брой

0

4

2.8. Ремонт на сгра-дата на съществуващ Информационно-посетителски център

Брой ремонтирани сгради

брой

0

1

2.9. Рехабилитация на специализиран маршрут за хора с увреждания – Пътека на здравето.

1. Поставени информационни табла

2. Поставени дървени пейки

3. Изградени кътове за отдих

4. Табла за тренировка на зрението

5. Стабилизира-ни уреди

брой

брой

брой

брой

брой

0

0

0

0

0

4

4

3

5

3

2.10. Подобряване на туристическата инфраструктура – създаване на нови кътове за отдих

1. Брой новосъздадени кътове

2. Поставени пешеходни мостчета

3. Подобрени чешми

4. Поставени информационни табла

брой

брой

брой

брой

0

0

0

0

18

3

22

16

2.11. Екологосъоб-разна рехабилитация на туристическата инфраструктура

1. Брой поддържани туристически обекти

2. Брой маршрути с подновена маркировка

3. Изработени и поставени указателни табелки

4. Изработени и поставени забранителни табелки

5. Изработени и поставени табелки с имена на местности

брой

брой

брой

брой

брой

38

0

0

0

0

62

15

300

50

20

2.12. Изготвяне и из-пълнение на идеен и технически проект: пункт за наблюдение на птици в м. Овчар-ника.

Брой разрабо-тени проекти и брой изградени пунктове за наблюдение

брой

0

1+1

2.13. Осигуряване на подход към спе-циализиран образо-вателен детски кът ”Кълвача” чрез реха-билитация на част от съществуваща ас-фалтова алея.

Площ

ремонтирани подходи

м2

0

184

2.14. Изработка на работен проект на Природозащитен туристически център „Сините камъни” в гр. Сливен

1. Брой изготвени документи

2. Сключен договор за изработване на работен проект

брой

брой

0

0

1

1

2.15. Изграждане и оборудване на При-родозащитен тури-стически център „Сините камъни” в гр. Сливен

1. Брой изградени обекти

2. Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка

3. Сключен договор за изпълнение

4. Одобрен инвестиционен проект

5. Изработен технически проект

6. Получено разрешение за строеж

брой

брой

брой

брой

брой

брой

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2.16. Подновяване маркировката на гра-ниците на Природен парк „Сините камъ-ни”

Брой подновена маркировка

брой

0

1

2.17. Обозначаване (маркиране с боя и поставяне на табели) на границата между разрешената и забра-нената за лов тери-тория

Брой маркиран обект

брой

0

1

2.18. Изграждане на съпътстваща инфра-структура към Ин-формациионен посе-тителски център на парка в м. Каран-дила

1. Брой изградена съпътстваща инфраструктура

2. Изграден външен санитарен възел

3. Изграден подход за инвалиди

4. Оформени кътове за отдих

брой

брой

брой

брой

0

0

0

0

3

1

1

2

2.19. Ремонт на че-рен път, свързващ природозащитните съоръжения в м. Каракютюк

Площ ремонтиран черен път

декари

0

1

2.20. Изграждане на нова площадка за изкуствено подхран-ване на хищни и мършоядни птици в м. Голямата чука

Брой изградени обекти

брой

0

1

2.21. Обезопасяване на опасни електри-чески стълбове и из-граждане на трафо-пост в м. Каракю-тюк.

Брой обезопасени стълбове

брой

0

200

2.22. Изготвяне и изпълнение на идеен и технически проект за специализиран маршрут за интер-претативни и обра-зователни дейности – м. Моллова кория.

Брой новосъздадени интерпретативни маршрути

брой

0

1

2.23. Изготвяне и изпълнение на идеен и технически проект за нови съоръжения в образователен дет-ски кът „Кълвача”.

Брой изградени детски кътове

брой

0

1

3.1. Обновяване интериора и обо-рудване на Инфор-мационно-посе-тителски център.

Брой обновен интериор

брой

0

1

3.2. Създаване на дендрариум в м. Абланово с образо-вателна цел.

1.Брой създадени дендрариуми

2. Подготвено задание

3. Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка:

Създаване на дендрариум

4. Площ залесена с фиданки

4.Брой залесени местни видове

брой

брой

брой

декари

брой

0

0

0

0

0

1

1

1

4

30

3.3. Разработване, изработка и тира-жиране на мулти-медийно предста-вяне на туристи-ческите маршрути в парка.

Брой създадени мултимедийни проекти и брой копия

брой

0

1+2000

3.4. Изготвяне на ентомологична сбир-ка с образователна цел.

Брой изготвени сбирки

брой

0

1

3.5. Изготвяне на хербарийна сбирка с образователна цел.

Брой изготвени сбирки

брой

0

1

3.6. Разработване на образователна поре-дица от 6 вида пе-чатни издания за де-ца.

Брой разрабо-тени проекти

брой видове проекти

0

6

3.7. Издаване на образователна поре-дица от 6 вида пе-чатни издания за деца.

Брой издания

брой

0

6000

3.8. Изработка и ти-ражиране на рекла-мен клип за парка.

Брой клипове и брой копия

брой

0

1+1000

3.9. Разработка и превод на 20 вида рекламно-информа-ционни дипляни за парка.

Брой разработки и брой преводи на материали

брой

0

20+1

3.10. Издаване на 19 вида рекламно-ин-формационни дипля-ни за парка.

Брой издания

брой

0

1900

3.11. Издаване на дипляна на парка на брайлово писмо

Брой издания

брой

0

500

3.12. Изработка на 6 вида плакати.

Брой плакати

брой

0

6000

3.13. Разработване на образователна детска книга.

Брой разработени проекти

брой

0

1

3.14. Издаване на образователна дет-ска книга.

Брой издания

брой

0

1000

3.15. Издаване на фотоалбум за без-платно разпростра-нение с цел попу-ляризиране на парка.

Брой фотоалбуми

брой

0

500

3.16. Провеждане на мероприятия от образователната програма на парко-вата дирекция.

Брой мероприятия

брой

0

4

3.17. Разработване на 2 вида книги за парка за безплатно разпространение с цел популяризиране на парка.

Брой разработки

брой

0

2

3.18. Издаване на 2 вида книги за парка.

Брой издания

брой

0

2000

3.19. Изработване на 15 бр. винилови таб-ла за популяризация на парка.

Брой табла

брой

0

15

4.1. Закупуване на GPS, приложения и програми към него.

Брой устройства

брой

0

1

4.2. Създаване на ГИС база данни за парка.

Брой създадена ГИС

брой

0

1

4.3. Създаване на структура на база данни и мобилно приложение за съби-ране на полеви дан-ни за биологичното разнообразие.

Брой създадена база данни

брой

0

1

4.4. LIDAR заснема-не на парка.

Брой извършено лазерно сканиране

брой

0

1

4.5. Интерактивна онлайн карта на пар-ка с GPS данни.

Брой изработена и публикувана он-лайн карта

брой

0

1

4.6. Идентифицира-не на опасните за птиците електричес-ки стълбове в парка.

Брой статисти-ки за смърт-ност на птици; Брой изготвени карти, брой до-клади.

брой

0

1+1+1